Regulamin sklepu internetowego maverick.edu.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy maverick.edu.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez Michała Grabowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą MAVERICK ELT Michał Grabowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Niedziałkowskiego 12, 63-000 Środa Wielkopolska, identyfikującą się numerem NIP: 7861105023, REGON: 639650861,posiadającą adres e-mail: maverickelt@gmail.com zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży szkoleń językowych oraz innych produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego maverick.edu.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maverick.edu.pl, w zakładce Regulamin (http:// maverick.edu.pl/regulamin_zakupów). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4.  „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących zaleceń technicznych:

 • przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;
 • należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript;
 • należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.

Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

 • 2. Dokonywanie zakupów

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8-16) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zaloguj się lub Zarejestruj się. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.3. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.4. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Klient:

 • otwiera stronę internetową www.maverick.edu.pl;
 • kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”. Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

2.5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

2.6. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, z zastrzeżeniem punktu 2.7 poniżej, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

2.7. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

2.8  Dostępne formy płatności: Przelewy, Blik, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”

2.9  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 • 3. Dostawa Towaru

3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.6 niniejszego regulaminu.

3.2. Termin skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności z góry, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.7. Regulaminu, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy, jak również Towaru oferowanego w przedsprzedaży, którego termin dostawy określany jest w opisie Towaru.

3.3. Dostawy Towaru dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników. Jedną z metod dostawy można wybrać podczas składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.4. Koszty i terminy dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego przewoźnika. Przewoźnik informuje Klienta w formie wiadomości e-mail lub sms o szczegółach dostawy, a w szczególności o numerze przesyłki lub udostępniając link do śledzenia etapów dostawy.

3.4. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

 • 4. Realizacja zakupionej usługi (szkolenia)

4.1. Realizacja zakupionej usługi odbywa się w terminie ustalonym z Instruktorem prowadzącym dane szkolenie. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części szkolenia Klient wraz z Instruktorem ustalą inny termin szkolenia.

4.2. Instruktor ma prawo do przerwania szkolenia w dowolnym momencie jeśli stwierdzi, że Klient nie jest zdolny do dokończenia szkolenia.

4.. Realizacja usługi nastąpi po opłaceniu całej ceny szkolenia.

 • 5. Zwroty. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (Towar)

5.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14
dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy (http://maverick.edu.pl/odstapienie-od-umowy/).

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient zwraca Sprzedającemu Towar na własny koszt na adres przesłany Klientowi w stosownej wiadomości e-mail.

5.3.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.4. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

5.5.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
lub
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 6. Zwroty. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (Szkolenia)

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14
dni

6.2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
lub
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.3. Klient niebędący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku klientowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet usługi pomniejszonej o koszty manipulacyjne w następującej wysokości:

 • w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 10% wpłaconej zaliczki;
 • w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 50 % wpłaconej zaliczki;
 • w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 100% wpłaconej zaliczki.
 • w przypadku rezygnacji z usługi w trakcie – koszty manipulacyjne to 100% wpłaconej zaliczki.

7. Reklamacje

7.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi usługi zgodnie z jej opisem.

7.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

7.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

7.4. Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu 7.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

7.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

7.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

7.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

7.9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądanie Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

7.10. Klient odsyła reklamowany Towar na adres przesłany Klientowi w stosownej wiadomości e-mail. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

 • 8. Gwarancja jakości

8.1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Towaru.

8.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

8.3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego Towaru, wydanego mu przez Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

8.4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 • 9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Michał Grabowski przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: MAVERICK ELT Michał Grabowski z siedzibą w 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 12, NIP: 786-110-50-23, będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

9.2. Zakres danych Klienta, wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży lub utworzenia konta w Sklepie internetowym obejmuje: imię i nazwisko (firma), adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Klient może podać także numer NIP, dodatkowe informacje.

9.3. Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

 • świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym;
 • realizacji zamówienia;
 • dostarczenia przesyłki;
 • kontaktu z Klientem;
 • realizacji reklamacji/gwarancji;
 • płatności;

oraz innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce wskazanej w punkcie 9.8 Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym – przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

9.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w procesie rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, gdyż bez ich przekazania umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

9.5. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: dane.osobowe@snhdrones.pl;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.6. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Sprzedający przekazuje jednak dane osobowe Klientów podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności przewoźnikowi realizującemu dostawę, agentowi rozliczeniowemu realizującemu płatność oraz w zakresie wymaganym prawem podmiotom wskazanym przez ustawodawcę. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń odpowiednio z tytułu rękojmi lub gwarancji, mogą być przekazane do serwisu realizującego diagnozę zgłoszonej usterki i ewentualną naprawę Towaru. Podmioty, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą przetwarzać dane osobowe Klientów, w tym kontaktować się z Klientem, w celu realizacji świadczonej usługi (dostawa zamówionego Towaru, realizacja płatności, realizacja roszczeń rękojmianych lub gwarancyjnych).

9.7. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności zgodnie z wymogami RODO oraz ustawą, o której mowa w punkcie 1.3. Regulaminu.

9.8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka prywatności (https://maverick.edu.pl/polityka-prywatnosci).

 • 10. Regulamin sklepu – czas realizacji 

10.1.  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji płatności.
lub
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.

 • 11. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

10.2. Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

10.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (https://maverick.edu.pl/kontakt).

10.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

10.7. Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2020 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Regulamin (https://maverick.edu.pl/regulamin_zakupów) wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

Dogadajmy się w  

MAVERICK ELT

UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 12

63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

NIP: 7861105023

REGON: 639650861

KONTO: 18 1090 1418 0000 0001 0801 5295

biuro@maverick.edu.pl
508 104 500